Odbory

Záleží nám na tom, aby ste mali z čoho vyberať. Naša škola ponúka profesionálnu  výuku v piatich umeleckých odboroch. Každý žiak môže študovať v jednom individuálnom a jednom skupinovom odbore. Výber predmetov je len na Vás.Podchytenie detí so záujmom o domáce muzicírovanie ale aj o výchovu a vzdelávanie záujemcov s vyššími umeleckými ambíciami. Vyučujeme hru na akordeóne, klavíri, gitare, husliach, flaute, klarinete, trúbke, saxofóne, bicích nástrojoch a samozrejme spev. Súčasťou štúdia v hudobnom odbore je aj štúdium komornej a súborovej hry a taktiež hudobnej náuky.


                                                   Tanečný odbor

  • Túžba po pohybe a tanečný pohyb s pocitom vnútornej radosti sú prirodzenou súčasťou detského života. Tanečný odbor rozdeľujeme do troch kategórií- prípravné štúdium, 1. stupeň, 2. stupeň. Každá kategória je zameraná na spôsobilosť žiakov a ich primeraný vývoj pri tanci. Pedagógovia pracujú so žiakmi tak, aby sa vedeli pohybovať v priestore, pracujú s ich správnym držaním tela a formujú žiaka. Postupnou náročnosťou sa dopracuvávajú k jednotlivým tanečným variáciám a choreografiám.

Výtvarný odbor

Podpora jedinečnosti osobnosti dieťaťa a jeho spontánneho záujmu o tvorivé sebavyjadrovanie formou rôznych výtvarných techník. Počas štúdia sa žiaci zoznámia s výtvarnými disciplínami ako kresba, maľba, grafika, modelovanie, dekoratívne činnosti, a tiež pracovať so širokou škálou výtvarných techník, či už tradičných alebo menej známych.


                                         Literárno-dramatický odbor

  • Literárno-dramatický odbor je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, hru s bábkou a písané slovo, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. Harmonicky rozvíja osobnosť, aktívny tvorivý prístup k základným postojom a premenlivej skutočnosti, pomáha vyrovnávať sa vždy s novými situáciami, ktoré prináša hra, škola, život a práca. Literárno-dramatický odbor vychováva z detí a mládeže budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, recitátorov, vzdelaných a náročných divákov, čitateľov, aktívnych účastníkov a spolutvorcov života                                          našej spoločnosti.

Multimédiá a technológie sú budúcnosť. Poslaním nášho nového odboru  je zamerať sa na spoznávanie   mediálneho priestoru, jeho hodnotôt a obsahov. Umožniť žiakom aktívne využívať vlastnú slobodu pri výbere mediálnych produktov a uvedomovať si z toho vyplývajúcu zodpovednosť. Aktívne zapojiť žiakov do komunikačného procesu pomocou médií a s médiami a k uplatneniu svojho vlastného kreatívneho potenciálu pomocou tvorby vlastných produktov a praktickej tvorivej mediálnej práce.