Školné a poplatky


Vážení rodičia,

pre správne zadanie platby školného si prosím pozorne prečítajte všetky informácie uvedené nižšie.


 • Detaily ohľadom výšky a spôsobu platby, ako aj variabilného symbolu sú systémom automaticky zaslané na vašu emailovú schránku. Pokiaľ sa tak nestane, kontaktujte vedenie ZUŠ.
 • Pri platbe uveďte všetky údaje, ktoré ste obdržali v emaili. (číslo účtu, variabilný symbol, špecifický symbol).
 • Do správy pre prijímateľa zadajte meno dieťaťa + polrok, za ktorý školné platíte.
 • Plaťte vždy prevodom cez účet, neplaťte prostredníctvom poukážok na pošte, pretože nakoľko pošta  priradzuje svoj variabilný symbol a špecifický symbol, platbu nie je možné identifikovať.
 • Platbu identifikujeme na bankovom výpise - neodovzdávate doklad o úhrade.
 • Pokiaľ dieťa navštevuje viacero odborov, školné uhrádzajte za každý odbor zvlášť, pričom nezabudnite ku každému študijnému odboru uviesť príslušný variabilný symbol, ktorý obdržíte automaticky emailom.
 • Platby za súrodencov treba uhradiť každému zvlášť.
 • Nevkladajte školné na účet školy bez uvedenia mena a priezviska žiaka, vtedy sa platba nedá identifikovať.
 • V prípade nejasností ohľadom platby školného sa obráťte na triedneho učiteľa, alebo na vedenie školy na čísle 0901 708 538.

Výška školného

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na Základnej umeleckej škole v Cíferi prispieva  zákonný zástupca dieťaťa sumou vo výške 15,- eur mesačne /  75,- eur za jeden polrok.  Žiaci starší ako 25 rokov prispievajú sumou 50,-eur mesačne.  Žiaci, ktorí študujú dva skupinové odbory platia za prvý skupinový odbor 75,- eur za jeden polrok  a za druhý skupinový odbor 100 eur za jeden polrok. Zriaďovateľ ZUŠ, ktorým je obec Cífer,  môže rozhodnúť o znížení, alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.Nárok na zľavy z výšky školného

 • Ak žiak študuje súbežne v individuálnom a skupinovom odbore, má nárok na zľavu z celého školného 3,00 € mesačne/ 15,00 € za polrok.
 • Ak na škole študujú viacerí súrodenci, každý z nich má nárok na zľavu zo školného:
 • 2 súrodenci - zľava 2,00 € mesačne / 10,00 € za polrok na každého žiaka,
 • 3 súrodenci a viac - zľava 3,00 € mesačne / 15,00 € za polrok na každého žiaka.
 • Jednotlivé zľavy nie je možné kombinovať.
 • Zľavy nemožno uplatniť pri žiakoch, ktorí navštevujú dva skupinové odbory. 
 • Pre uplatnenie zľavy je potrebné podať oficiálnu žiadosť. Tlačivo žiadosti nájdete na webovej stránke ZUŠ v Cíferi v sekcii "Tlačivá na stiahnutie". Vyplnenú žiadosť odovzdajte do schránky, ktorá sa nachádza pri zborovni ZUŠ Cífer, prípadne zašlite na mailovú adresu zuscifer@gmail.com. Ak ste žiadosť odovzdali, školné vám  automaticky upravíme, tzn. nemusíte čakať na vyjadrenie školy. Stačí zaplatiť znížené školné s uplatnenou zľavou.