Školné a poplatky


Vážení rodičia,

pre správne zadanie platby školného si prosím pozorne prečítajte všetky informácie uvedené nižšie.


 • Detaily ohľadom výšky a spôsobu platby, ako aj variabilného symbolu sú systémom automaticky zaslané na vašu emailovú schránku. Pokiaľ sa tak nestane, kontaktujte vedenie ZUŠ.
 • Uveďte všetky údaje, ktoré ste obdržali v emaili. (číslo účtu, variabilný symbol, špecifický symbol).
 • Do správy pre prijímateľa zadajte meno dieťaťa + polrok, za ktorý školné platíte.
 • Plaťte vždy prevodom cez účet, neplaťte prostredníctvom poukážok na pošte, pretože nakoľko pošta často chybne priradí variabilný symbol a špecifický symbol, platbu nie je možné identifikovať.
 • Platbu identifikujeme na bankovom výpise - neodovzdávate doklad o úhrade.
 • Pokiaľ dieťa navštevuje viacero odborov, školné uhrádzajte za každý odbor zvlášť, pričom nezabudnite uviesť príslušný variabilný symbol, ktorý obdržíte automaticky emailom.
 • Platby za súrodencov treba uhradiť každému zvlášť.
 • Nevkladajte školné na účet školy bez uvedenia mena a priezviska žiaka, vtedy sa platba nedá identifikovať.
 • Neplaťte poštovou poukážkou, ale bankovým prevodom.
 • V prípade nejasností ohľadom platby školného sa obráťte na triedneho učiteľa, alebo na vedenie školy na čísle 0901 708 538.


Nárok na zľavu z výšky školného

 • Ak žiak študuje súbežne v individuálnom a skupinovom odbore, má nárok na zľavu z celého školného 2,00 € mesačne/ 10,00 € za polrok.
 • Ak na škole študujú viacerí súrodenci, každý z nich má nárok na zľavu z celého školného:
 • 2 súrodenci - zľava 1,00 € mesačne / 5,00 € za polrok na 1 žiaka,
 • 3 súrodenci a viac - zľava 2,00 € mesačne / 10,00 € za polrok na 1 žiaka.
 • Jednotlivé zľavy nie je možné kombinovať.
 • Pre uplatnenie zľavy je potrebné podať oficiálnu žiadosť. Tlačivo žiadosti nájdete na webovej stránke ZUŠ v Cíferi v sekcii "Tlačivá na stiahnutie". Vyplnenú žiadosť odovzdajte do schránky, ktorá sa nachádza pri zborovni ZUŠ Cífer, prípadne zašlite na mailovú adresu zuscifer@gmail.com. Ak ste žiadosť odovzdali, na základe VZN č. 1/2016 obce Cífer vám školné automaticky upravíme, tzn. nemusíte čakať na vyjadrenie školy. Stačí zaplatiť školné s uplatnenou zľavou.