Školné a poplatky


Vážení rodičia,

pre správne zadanie platby školného si prosím pozorne prečítajte všetky informácie uvedené nižšie.


 • Detaily ohľadom výšky a spôsobu platby, ako aj variabilného symbolu sú systémom automaticky zaslané na vašu emailovú schránku. Pokiaľ sa tak nestane, kontaktujte vedenie ZUŠ.
 • Pri platbe uveďte všetky údaje, ktoré ste obdržali v emaili. (číslo účtu, variabilný symbol, špecifický symbol).
 • Do správy pre prijímateľa zadajte meno dieťaťa + polrok, za ktorý školné platíte.
 • Plaťte vždy prevodom cez účet, neplaťte prostredníctvom poukážok na pošte, pretože nakoľko pošta  priradzuje svoj variabilný symbol a špecifický symbol, platbu nie je možné identifikovať.
 • Platbu identifikujeme na bankovom výpise - neodovzdávate doklad o úhrade.
 • Pokiaľ dieťa navštevuje viacero odborov, školné uhrádzajte za každý odbor zvlášť, pričom nezabudnite ku každému študijnému odboru uviesť príslušný variabilný symbol, ktorý obdržíte automaticky emailom.
 • Platby za súrodencov treba uhradiť každému zvlášť.
 • Nevkladajte školné na účet školy bez uvedenia mena a priezviska žiaka, vtedy sa platba nedá identifikovať.
 • V prípade nejasností ohľadom platby školného sa obráťte na triedneho učiteľa, alebo na vedenie školy na čísle 0901 708 538.

Školné

žiaci do 25 rokov                      15,- eur mesačne /  75,- eur za  polrok

žiaci starší ako 25 rokov          250,-eur  za polrok
 

Žiaci môžu súčasne navštevovať jeden individuálny a jeden skupinový odbor.

Zriaďovateľ ZUŠ, ktorým je obec Cífer,  môže rozhodnúť o znížení, alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.Zľavy zo školného

 • Ak žiak študuje súbežne v individuálnom a skupinovom odbore, má nárok na zľavu z celého školného 3,00 € mesačne/ 15,00 € za polrok.
 • Ak na škole študujú viacerí súrodenci, každý z nich má nárok na zľavu zo školného:
 • 2 súrodenci - zľava 2,00 € mesačne / 10,00 € za polrok na každého žiaka,
 • 3 súrodenci a viac - zľava 3,00 € mesačne / 15,00 € za polrok na každého žiaka.
 • Jednotlivé zľavy nie je možné kombinovať.
 • Zľavy nemožno uplatniť pri žiakoch, ktorí navštevujú dva skupinové odbory. 
 • Pre uplatnenie zľavy je potrebné podať oficiálnu žiadosť. Tlačivo žiadosti nájdete na webovej stránke ZUŠ v Cíferi v sekcii "Tlačivá na stiahnutie". Vyplnenú žiadosť zašlite na mailovú adresu zuscifer@gmail.com. Po odoslaní žiadosti môžete zaplatiť znížené školné - tzn.  nemusíte čakať na vyjadrenie školy.   Výšku zľavy si  odrátate z plného školného (zasielané automaticky systémom IZUŠ) a zaplatíte znížené školné.   Žiadosť sa podáva spravidla v septembri a je platná počas celého školského roka.