Školné a poplatky


Vážení rodičia,

pre správne zadanie platby školného si prosím pozorne prečítajte všetky informácie uvedené nižšie.


 • Detaily ohľadom výšky a spôsobu platby, ako aj variabilného symbolu sú systémom automaticky zaslané na vašu emailovú schránku. Pokiaľ sa tak nestane, kontaktujte vedenie ZUŠ.
 • Uveďte všetky údaje, ktoré ste obdržali v emaili. (číslo účtu, variabilný symbol, špecifický symbol).
 • Do správy pre prijímateľa zadajte meno dieťaťa + polrok, za ktorý školné platíte.
 • Plaťte vždy prevodom cez účet, neplaťte prostredníctvom poukážok na pošte, pretože nakoľko pošta často chybne priradí variabilný symbol a špecifický symbol, platbu nie je možné identifikovať.
 • Platbu identifikujeme na bankovom výpise - neodovzdávate doklad o úhrade.
 • Pokiaľ dieťa navštevuje viacero odborov, školné uhrádzajte za každý odbor zvlášť, pričom nezabudnite uviesť príslušný variabilný symbol, ktorý obdržíte automaticky emailom.
 • Platby za súrodencov treba uhradiť každému zvlášť.
 • Nevkladajte školné na účet školy bez uvedenia mena a priezviska žiaka, vtedy sa platba nedá identifikovať.
 • Neplaťte poštovou poukážkou, ale bankovým prevodom.
 • V prípade nejasností ohľadom platby školného sa obráťte na triedneho učiteľa, alebo na vedenie školy na čísle 0901 708 538.

Výška školného

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na Základnej umeleckej škole v Ciferi prispieva  zákonný zástupca dieťaťa vo výške: 

Hudobný odbor      11,00 € mesačne

Skupinové odbory  9,00 € mesačne

Prípravné štúdium  9,00 € mesačne


Nárok na zľavu z výšky školného

 • Ak žiak študuje súbežne v individuálnom a skupinovom odbore, má nárok na zľavu z celého školného 2,00 € mesačne/ 10,00 € za polrok.
 • Ak na škole študujú viacerí súrodenci, každý z nich má nárok na zľavu z celého školného:
 • 2 súrodenci - zľava 1,00 € mesačne / 5,00 € za polrok na 1 žiaka,
 • 3 súrodenci a viac - zľava 2,00 € mesačne / 10,00 € za polrok na 1 žiaka.
 • Jednotlivé zľavy nie je možné kombinovať.
 • Pre uplatnenie zľavy je potrebné podať oficiálnu žiadosť. Tlačivo žiadosti nájdete na webovej stránke ZUŠ v Cíferi v sekcii "Tlačivá na stiahnutie". Vyplnenú žiadosť odovzdajte do schránky, ktorá sa nachádza pri zborovni ZUŠ Cífer, prípadne zašlite na mailovú adresu zuscifer@gmail.com. Ak ste žiadosť odovzdali, školné vám  automaticky upravíme, tzn. nemusíte čakať na vyjadrenie školy. Stačí zaplatiť znížené školné s uplatnenou zľavou.